Namana/Amis/Friends

vendredi 30 décembre 2011

Raha re ny feon'i Jesoa Tia(Fihirana Advantista 316)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Ny feon'ny Faminaniana.

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)
Raha re ny feon'i Jeso tia
Miantso hoe " ô! aiza moa ianao
Ry mpanota very mamalia
Fandrao dia hangina Izy izao

REFRAIN
Anio misy famonjena
Voavoatra ka atolotra
Anio nefa tsy terena
Fidionao ka Kristy re ekena

Raha re fa Izy 'njao mandona
Ao am-po maniry hiditra ao
Ry mpanota, Izy anie mifona
Miandry mafy hampidirinao

Mbola re kanefa vetivety
Dia hangina lasan-davitra
Ry mpanota, anio no andro mety
Rahampitso dia tsy fantatra

jeudi 29 décembre 2011

Vohay ny fo(Fihirana Advantista 701)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Ny feon'ny Faminaniana.

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)
Vohay ny fo(2)
Vohay ka mba ampandrosoy Jesoa
Raha lavinao tsy raisinao
Ho lasa Izy ka ho neninao
Raiso Jesoa, Raiso Izy zao
Heveronao ny fijaliany
Vohay ny fo(2)
Vohay ka mba ampandrosoy Jesoa


Vohay ny fo(2)
Vohay Jesoa ka mba ampandrosoy Jesoa
Maniry izao hanampy anao
Hahazo ny fiainam-baovao
Faingàna re milaza hoe
"Midira ry Mpamonjy tiako"
O! mandrosoa, ka anjakao
Ny fonay mba ho lapanao tokoa


Vohay ny fo(2)
Vohay ka mba ampandrosoy Jesoa
Raha lavinao tsy raisinao
Ho lasa Izy ka ho neninao


Fa izahay Jesoa handray Anao

Tsy ho ela dia hisava avokoa(Fihirana Advantista 156)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Ny feon'ny Faminaniana.

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)
1. Tsy ho ela dia hisava avokoa
Ny fahoriana ety
Vetivety dia hiposaka tokoa
Lay Masoandro dia Kristy
Nefa hatrizao sahady dia mitoetra am-po
Ato am-poko ny hazavana tsy voafetra tokoa
Indro ao Jesosy tia, zay Mpamonjiko Mesia
Ahy Izy, zaho Azy ho doria

2. Tsy ho ela dia ho afaka avokoa
Ny mavesatra ety
Fa hiseho ho eo an-danitra tokoa
Lay Mpisolo dia Kristy
Nefa hatrizao sahady dia mitoetra am-po
Ao am-po ny fitsaharan-tsy voafetra tokoa

Indro ao Jesosy tia, zay Mpamonjiko Mesia
Ahy Izy, zaho Azy ho doria


3. Tsy ho ela dia ho resy avokoa
Ny ota mamely ety
Ka ny gadra dia ho tapaka tokoa
Raha avy indray Kristy
Nefa hatrizao sahady dia mitoetra am-po

Ao am-po ny fitsaharan-tsy voafetra tokoa

Indro ao Jesosy tia, zay Mpamonjiko Mesia
Ahy Izy, zaho Azy ho doria4. Tsy ho ela dia ho tony avokoa
Ny rivotra mafy ety
Ka reo onja dia hitsahatra tokoa
Hotenenin'i Kristy

Nefa hatrizao sahady dia mitoetra am-po

Ao am-po ny fiadanan-tsy voafetra tokoa

Indro ao Jesosy tia, zay Mpamonjiko Mesia
Ahy Izy, zaho Azy ho doriaJiro mazava(Fihirana Advantista 186)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Ny feon'ny Faminaniana.

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)
1.Jiro mazava eny an-dalan-tery
Ny Teninao ry Ray an-danitra
Mitarika ny dian'ny olombery
Ho ao an-tany mahafinaritra

Ref:
Sitrako indrindra ny hamaky 'zany
Hanaraka ny toro-heviny
Hampiely koa ny fahazavany
Sy hanambara izao ny heriny

2. Fandrika maro no mivelatra eny
An-dalana izay diaviko
Nefa matoky f'indro re ny Teny
Dia mitsilo ny finoako

3. Raha mamely re ny fahoriana
Ka kivy sady ketraka ny fo
Ny Teninao mitory fifaliana
Mitondra fiononana tokoa

4. Mandroso isan'andro izao ny diako
Manitsy ilay Kanana ambony ao
Ny fahazavana hany itokiako
Tompo malala dia ny Teninao

Fiadanana feno (Fihirana Advantista 657)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Ny feon'ny Faminaniana.

 Haldor Sillenas/Rajoelison
 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)
1. Fiadanana  feno no omen'i Jesoa zao
Loharano zay tsy mba ho ritra
Fa voavela avokoa, voasasa tokoa
Ny ota maro zay efa natao

Fiadanana tsy ho lany
Raisiko amin'y rany
Tsy tratry ny saina
Tsy hay tantaraina
Na ety na rahatrizay

2. Fiadanana feno no omen'i Jesoa zao
Na dia be ny mahory mahazo
Fiarovana mafy na mamely ny rafy
Ka mivonona mba hanindao

3. Fiadanana feno no omen'i Jesoa zao
Ao an-dala-mahana sy ety
Toy ny andro maraina
Zay mamelona aina
Sy manolotra hery vaovao

4. Fiadanana feno no omen'i Jesoa zao
Ho aao koa ry olo-mahantra
Kristy re no fidio
O, ekeo Izy anio
Dia ho sambatra koa ianao
Fiadanana sy ho lany
Raisina amin'ny rany
Antsika rehetra
Fa tsy misy fetra
Dieny ety sy rahatrizay

Tsara indrindra (Fihirana Advantista 112)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Ny feon'ny Faminaniana.

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)
1. Tsara indrindra, eny re, tsy misy toa Anao
Hendry indrindra, feno hasoavana
Tia indrindra, nahafoy ny voninahitrao
Tonga tety ba ho faty ho anay

Ref:
Mandrakizay ry Jesoa ny voninahitrao
Ry Zanak'ondry mora zay maty ho anay
No hanandratanay izao ny fiandriananao lehibe
Ho mandrakizay

2. Avo indrindra ka tsy takatry ny saina
Mety indrindra zany fitondranao soa
Tiako indrindra ny matoky izany herinao
Ka manantena ny famindramponao

3. Mamy indrindra ny mitoetra akaikinao
Sahy indrindra ny manao izay sitrakao
Faly indrindra zany miandry ny hihavianao
Tsy ho ela intsony an-drahon-danitra

Ry Mpamonjiko tsara(Fihirana Advantista 91)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Ny feon'ny Faminaniana.

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)
1. Ry Mpamonjiko tsara,
zao no tiako hambara
O! meteza ianao
Ho Mpiaro ahy izao
O! manahy ny foko
Ory sy mitoloko
Noho ny ota natao
Ho tsaraina izao

2. Jeso Mpisolovava,
Ianao mahalala
Ndrisy meloka be
Mamindrà fo anie
Aoka ny ranao soa
Hanadio ahy koa
Ka ny ota natao
Hofafana izao

3. "Eny , ampy ny rako
Manatöna hosasako
Dieny azo atao,
Ry mpanota izao
O, avia ka minoa
Hofafako avokoa
Otanao marobe
Mitrkà, mijere"

Ry Tompo ô! tahio ny tanindrazanay(Fihirana Advantista 747)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Ny feon'ny Faminaniana.

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)
1. Ry tompo ô! tariho ny tanindrazanay
Ny sainy atodiho a tena tianay
Hanaiky ny mazava omen'ny Teninao
Ka tsy hisalasala hanara-dia Anao
Tantano re ry Tompo hanao ny sitrakao
Ho vonona hanompo handray ny hafatrao
Ny didinao rehetra nomenao fahizay
No aoka mba ho fetra ho tanterahina

2. Ry Tompo ô! vimbino ny tanindrazanay
Arovy sy tsimbino mba hiadananay
Omeo saina hendry ireo mpitondra anay
Hahaizanay mikendry zay hahasoa anay
Raha sendra ka variana tsy mahatsiaro Anao
Fohazo mba ho liana handray ny hevitrao
Ny sitrakao rehetra no tena sitrakay
Fa io io no tarigetra zay hotratrarinay

3. Ry Tomponay malala, ry vonivatonay
Tariho lalandava ny tanindrazanay
Ny herinao rehetra ny voninahitrao
No aoka mba hitoetra ho tazanay izao
Irinay Tompo tsara hohamasininao
Handraisanay anjara ho eo anilanao
Vonjeo ny Malagasy ho olonao tokoa
Ka tsy hilasilasy hanaraka ny soa

Efa mandroso izao (Fihirana Advantista 309)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Ny feon'ny Faminaniana.

H.L.308/J. Rabarijoël
 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)
1. Efa mandroso izao ny fitsarana
'Zay andinihana ny toetranao
Aoka ny zavatra izay nandrarana
Samy havela sy hilaozanao
Ny didy masina nomen'ny Tompo
Tandremo tsara fa fiainanao

2. Ny fahalemena maro zay tsy resy
Manimba ny toe-panahinao
Ny fahalavoana misesisesy
Misakana ny hamasinanao
Ka angataho mba hovan'ny Tompo
Ndrao hahavery ny fanahinao

3. Ampandrosoy Jesoa ho ao am-ponao
Hitarika hatrizao ny dianao
Ny heryny no tena mba ilainao
Hanosika ilay fahavalonao
Ka angatahonao re ny fanahy
Hanjaka amin'ny toetranao

4. Ry Jesoa tia ô, Mpisolovava
Tsy mafina Aminaony otako
Meteza Ianao hampisava
Ny zavatra izay atahorako
Aoka ny sandrinao mahery indrindra
No iankinan'ny fanahiko

Efa anananao ve (Fihirana advantista 114)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Ny feon'ny Faminaniana.

A.Hoffman/Rajoelison
 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)
1. Efa anananao ve ny fiadanan'ny fo
Zay atolotr'i Jesoa izao
'Lay fitiavany be mahatoky tokoa
Moa ve efa noraisinao
 Atolory anio ho fanatitra soa
Ny fonao fa iriny izao
Eny ny andronao koa
Dia ilainy avokoa
Moa tsy homenao hatrizao

2. Efa anananao ve zany herin'ny fo
Zay atolotr'i Jesoa izao

Ny fitiavany re, manda mafy tokoa
Fiarovana mafy ho anao
Atolory anio ho fanatitra soa
Ny fonao fa iriny izao
Eny ny andronao koa
Dia ilainy avokoa
Moa tsy homenao hatrizao

3.  Efa anananao ve ho fiainan'ny fo
Zay atolotr'i Jesoa izao
Ny fitiavany anie tena aina tokoa
Zay hamelona re ny ainao
 Atolory anio ho fanatitra soa
Ny fonao fa iriny izao
Eny ny andronao koa
Dia ilainy avokoa
Moa tsy homenao hatrizao

Jehovah no fahazavako(Fihirana Advantista 704)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Ny feon'ny Faminaniana.

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)
Jehovah no fahazavako sady toky Mpamonjiko
Tsy misy 'zay tokony hatahorako
Raha miankina Aminao
Ka na dia mifofofofo ny tafio-drivotra
Ka feno tebiteby ny foko
Sasatra,  reraka
Izy mamelona ny fiainako
Mampahery tokoa
Mifalia re y foko fa Jesosinao
Fa Jesosinao injao manakaiky akaikinao
Ilay sambokely, ilay sambonao
Mampitony ny onjabe. Amen

Hafaliam-be(Fihirana advantista 132)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Ny feon'ny Faminaniana.

 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)
1. Hafaliam-be, he, hosana re
Hoby sy fisaorana
No asandratray ry Mpanavotray
Zanak'Andriamanitra
Tsapanao 'zao ny fitiavanao
Tena zava-dehibe tokoa
Fa nanetry tena ho olona
Nefa Andriamanitra

2. Reo anjely koa, gaga aokoa
Noho ny fitiavanao
Fa nilaozanao ny toeranao
Seza fiandrianana
Tianay 'zao mba handeha hankao
Betlehema, hiankohoka
Anoloanao ry Mpamonjy soa
Fa navotanao tokoa

3. Fa mba inona no aterinay
Ho fanati-tsitrapo?
Miendrika ho Anao ry Mpanjakanay
Tena Adriamanitra
Moa vola sy harena ve?
No ilainao hanajana Anao?
Tsia, fa ny fo sy fiaiananay
Ho Anao tokoa . Amen

Fitiavana mandrakizay, fitiavan-dehibe(Fihirana Advantista 350)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Ny feon'ny Faminaniana.


 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)
1 Fitiavana mandrakizay
Fitiavan-dehibe
No nitiavako anao
Ka moa tsy fantatrao ve?
Mpanota ô, heveronao
Fa very ianao
Nandao ny lala-marina
Lasa nivarina

2. Efa ela no nandavanao
Ny antsoko izao
Moa mbola tsy ahoanao
Tsy mampiraika anao?
Ny aiko no nomeko re
Hanavotra anao
He famonjena lehibe
Atolotra anao

3. Mpamonjy ô, he, fantatro
Ny fitiavanao
Indrisy meloka aho re
Tsy mendrika hovonjenao
Ekeko izao ny antsonao
Tsy laviko tokoa
Diovy re ny zanakao
Amin'ny ranao soa

Angamba anio(Fihirana Advantista 139)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Ny feon'ny Faminaniana.

J.Mac Granaham/Rajoelison
 (Il se peut que certains vers ne soient pas chantés)
1. Angamba anio, raha maraina ny andro
Mibaliaka soa ireo tana-masoandro
No ho avy indray eny an-danitra ambony
Kristy mba handray ny Azy re

O faingana Ianao Jesoa
Mandra-paha-oviana? hihiranay
Haleloia, Haleloia, Amen!
Haleloia, Amena!

2. Angamba anio raha mby ny antoandro
Mitataovovonana ny masoandro
No ho avy indray eo an-danitra ambony
Kristy mba handray ny Azy re

3. Angamba anio raha hariva ny andro
Ka hisoka izao, lasa ny masoandro

No ho avy indray eo an-danitra ambony
Kristy mba handray ny Azy re

4. Angamba anio, ô ry foko, miomàna
Ndrao variana re amin'ny fahotana
Maraina, atoandro, na ali-mangina
Avy Kristy, moa vonona va?

Fihirana Advantista (Ny Feon'ny Faminaniana)

Sabotsy hariva tamin'ny RTM(Radio Televiziona Malagasy) izay nanambatra ny RNM(Radio Nasionaly Malagasy) sy ny TVM(Televiziona Malagasy) ankehitriny, no nahenoana ireto fideran'ny "Feon'ny Faminaniana" izay namelombelona ny fanahy sy namesovetso ny sofina, zary lasa fahatsiarovana mamin'ny fahazazana.
Festin de l'esprit et souvenir d'enfance: "Ny Feon'ny Faminaniana" diffusé tous les samedis soirs sur RTM (Radio Televiziona Malagasy), la seule station radiophonique et audiovisuelle malgache des annes 80.Ecouter la version audio et voir la parole de:

jeudi 22 décembre 2011

Vavaka (Rossy)Omeo anay ny saina tony
Ho entinay miatrika ady
F'ianao no Rainay ao ambony
Sy fanilonay mitady
Alaviro anay ny fo maloto
Fisedrana mahamay
Omeo anay ny fo mazoto
Tompo ô! zay no vavakay

Fa mihasarotra isan'ora anie ny iainanay ety
Mihaety, mihaety k'aza avelanao hania
O! ampio zahay tsy misy mpiantra
Ampio zahay,  zahay mahantra
Sakaizam-ponja sy ny gadra
Tomany sy midradradradra

Omeo anay ny saina tony
Ho entinay hanompo Anao
Fa mbola maro ny demony
Rakotr'ota izao tontolo izao
E! ady etsy sy eroa
Ka tsy hampionokantsoa
Fa mbola maro anie ny fery
Sy ny herisetran'ny mahery

Tompo ô!zay no vavakay

Noelin'ny kamboty (Ny Nanahary)Ny noelinay ry zareo
Ao an-trano bongo mangingina
Tsy mba laoka vorontsiloza
Fa sosoa miampy kitoza
Tanin’afo dia izay
Rom-patsa miaro sakay e
Tsembotsemboka eo ry zandry
Fa tomany kosa ry zoky
Tomany fa kamboty


Mahatsiaro ireo andro fahiny mbola nisy an’Ikaky hitosiana
’Zao anefa tsy afaka ho aiza fa nilaozan’ny reny nitaiza
Gadon-kira atopan’ny alina no sisa mandrotsy ombieny

Feom-baliha tinerin’ny sento no miritsoka mamelovelo
Singanin’ny feon-dakolosy izay manaitra indray ny alahelo
Hany hery ny fo ngolingoly manokatra ny Baiboly

Raha mahita anay tsy miteny dia mandroaka mena masoandro
Nefa kosa mba tsarovy ihany fa kodiarana anie izany tany
Raha anio izahay no tomany, ampitso mbola hifaly

Ny noelinay ry zareo
Ao an-trano bongo mangingina
Tsy mba laoka vorontsiloza
Fa sosoa miampy kitoza
Tanin’afo dia izay
Rom-patsa miaro sakay e
Tsembotsemboka eo ry zandry
Fa tomany kosa ry zoky
Tomany fa kamboty(2)

Mary's boy child (Boney M)Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.
And man will live for evermore, because of Christmas Day.

Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say,
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

While shepherds watch their flocks by night,
they see a bright new shining star,
they hear a choir sing a song, the music seem to come from afar.

Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.

For a moment the world was aglow, all the bells rang out
there were tears of joy and laughter, people shouted
"Let everyone know, there is hope for all to find peace."

Now Joseph and his wife, Mary, came to Bethlehem that night,
they found no place to bear her child, not a single room was in sight.

Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

Oh a moment still worth was a glow, all the bells rang out
there were tears of joy and laughter, people shouted
"let everyone know, there is hope for all to find peace"

Noël! Noël! (Bessa)Noël, Noël ! isan-taona dia injao !
Noël, Noël ! tsianjery no atao
Noël, Noël ! tonta ve sa vaovao ?

Noël, Noël ! efa mila tsy ho re !
Noël, Noël ! ilay teny tsotra hoe :
Noël, Noël ! fiadanana anie !

Minia mikimpy avokoa izao tontolo izao
Ka ny Noely zary andron'ny manan-katao
Hodian-tsy hita ve ireo mahantra marobe
Izany no Noely ve ?

Mamonjy tavan'andro ireo mpihatsara ivelantsihy
Ka mody avela kely aloha ny zera baomba ary
Fa rahampitso dia tohizana indray
Ny fomba ratsy hatrizay


Noël, Noël ! isan-taona dia injao !
Noël, Noël ! tsianjery no atao
Noël, Noël ! tonta ve sa vaovao ?

Noël, Noël ! efa mila tsy ho re !
Noël, Noël ! ilay teny tsotra hoe :
Noël, Noël ! fiadanana anie !

Fa miofy akondro vava*  kosa ireo kamboty Ray
Fadiranovana hatrany, tsy misy mpandray
Ny maso foana no apitrapitrany eo
Toa miantsoantso hoe : "Vonjeo !"

'Lay Famonjena nodradraina hatry ny elabe
Moa azonay mba antenaina, rahoviana re?
Sa ny Mpamonjy tsy mba tonga ho anay
Fa tsy mba ondriny izahay

Noël, Noël ! ankehitriny fantatrao
Noël, Noël ! izay tokony hatao
Noël, Noël ! ho an''ny rahalahinao
Noël, Noël ! mba meteza ianao handre !
Noël, Noël ! ilay teny tsotra hoe :
Noël, Noël ! "Fiadanana anie !"
Noël! Noël! Noël!"Fiadanana anie!"
Noël! Noël! Noël!"Fiadanana anie!"
Noël! Noël! Noël!"Fiadanana anie!"
Noël! Noël! Noël!"Fiadanana anie!"
Noël! Noël! Noël!"Fiadanana anie!"
Noël! Noël! Noël!"Fiadanana anie!"
Noël! Noël!...

*miofy akondro vava=fadiranovana, mahantra indrindra

Noël interdit (Johnny Halliday)


C'est un Noël pour les enfants perdus
Pour tous ceux qui n'y ont jamais cru
C'est un Noël pour les chiens sans collier
Pour ce gosse de la rue que j'étais

Noël de ma vie mon Noël interdit
J'aurais tant aimé croire à l'histoire
Mais mon cœur d'enfant était déjà trop grand
Et mes rêves emportés par le vent

C'est un Noël pour mes premiers copains
Oubliés au hasard des mauvais chemins
Une chanson pour ceux dont l'horizon
Est le mur sombre et gris des prisons

Noël de la nuit mon Noël interdit
Je voudrais l'oublier avec toi
Auprès de ce feu qui brille dans tes yeux
Je veux être un enfant heureux

C'est mon Noël le premier de ma vie
Où le rêve ne m'est plus interdit

mercredi 21 décembre 2011

Jesôsy ô, mino zahay(Bessa)Jesôsy ô, mino zahay(2)
Fa tsy hanao zara vilana
Na hijery mitongilana
No nidinanao
Taona maro lasa izay

Ka ny fotsy satria fotsy
Dia notoloranao harena
Hanamparany ny heriny(2)
Fa ny mainty satria mainty
Dia mangataka zay vao omena
Kely ihany fandrao dia toheriny
Ny tsy fitovian-jo

Na ry zareo ato atsimo
Dia ataonao be ambim-bava
Hisehoana sy hizahozahoana
Aminay ato avaratra
Zay mandry fotsy lava
Fa tsy misy ny atokona
Kanefa tena noana
Sy kepaka tokoa

 Jesôsy ô mino zahay(2)
Fa tsy izany velively
No nidinanao tety
Ka ny Noelinay
Enga anie mba ho Noely
Feno hasambarana
Satria isam-baravarana
Tianao hahafantarana
Fa mitovy izahay ety
Fa mitovy
Mitovy izahay(2)
Izahay ety
Amen!

mardi 20 décembre 2011

Ilay fisarahantsika (Kiki sy Nirina)Enemana androany izao
Ny andro nahalasàna anao
Ny ato an-tranontsika
Tsisy miova bika
Saingy malahelo, mangatsiaka

Ilay piano fitendrinao
Tsisy mandray azy intsony
Lasa mangingina
Ny ato an-tranontsika
Tonga malahelo, mangatsiaka

Ny aty zao tsy misy vaovao holazaina
Ny alahelo anao no be sombiniaina
Sombiniaina

Omaly tontolon'ny andro iny aho
Tsy nahita izay atao aho
Ny bokintsarintsika no nojereko
Ka sady velon-tsiky aho
No nisento aho

Ny fandefasam-peo injao
Mandefa ilay hira tianao
Ny orana no injany any ivelany any
Mitaitaika mora
Toa tsy ho lany


Ny aty zao tsy misy vaovao holazaina
Ny alahelo anao no be sombiniaina
Sombiniaina
Cela fait six jours aujourd’hui
Que tu es parti
Rien n’a changé
Chez nous
Pourtant c’est triste et froid

Personne ne touche
Au piano que tu jouais souvent
Notre maison
Devient slencieuse,
Si triste et froide

Ici, rien de spécial à te raconter
Sauf que tu me manques tant
Bébé

Toute la journée d’hier
Je ne savais pas quoi faire
A la fin, j’ai regardé les albums photos
Ainsi, j’ai eu un petit sourire
Tout en soupirant

Et voilà la radio
Diffuse ton tube préféré
Et j’entends la pluie dehors
Crépite doucement
Incessamment

Ici, rien de spécial à te raconter
Sauf que tu me manques tant
Bébé

lundi 12 décembre 2011

Andro malaza(Bessa)

1. Andro malaza sady soa tokoa
‘Lay andro ‘zay nisehoan’i Jeso:
‘Zay nantenain’ny mpaminany koa
Mba hampiseho fihavanana,

Fiv : Mifalia sy mihobia mafy,
Efa tonga ny Mpanavotrao;
Avia, ka miderà,
Derao io Zaza io,
;,: Hobio, hobio,
Fa Tompontsika io.:,;

2.Anjely maro no nihoby tao;
Mpiandry ondry nitsaoko Azy koa.
Ny olon-kendry koa nanasina Azy,
Andeha mba hankalaza Azy izao:
Mifalia, sns…

3. Dera sy haja no atolotray
Anao, ry Jeso ‘zay teraka anie:
Ka mba mandraisa ny fanatitray
Ho zava-mani-pofona tokoa:
Mifalia, sns…

Injany fa miantso ahy(Fihirana katolika)
Fiv:
Injay fa miantso ahy, ny feon'ny Fitiavana
Manohina ny fiainako, ka tsy azoko andosirana
Mahery vaika mantsy ka tsy azoko ampanginina 
Ary tsy azoko andosirana
Ilay feon'ny Fitiavana naniraka ny zanany
Ho fiainana arahina
Raisiko ny anjarako, hizorako ny lalako Raisiko ny anjarako, hizorako ny lalako

1- Mba tsofy rano tsara re ry Dada sy ry Neny

'ty zanaka hiainga mba hanefa ireo adidy
Fa any ho any kosa hahatsiaro anareo aho,
Handefa tonom-bavaka
Mba tsofy rano tsara re, 'ty mpivahiny 'ty e
fa lavitra ny lalana ka mila ny tso-drano aho
Hanambina ny diako 
Mba tsofy rano tsara re, 'ty mpivahiny 'ty e
fa lavitra ny lalana ka mila ny tso-drano aho
Hanambina ny diako

2- Mba tsofy rano tsara re ry zoky sy ry zandry

'ty havana hiainga mba hiatrika ny adidy
Any ho any kosa hahatsiaro anareo aho,
Handefa tonom-bavaka
Mba tsofy rano tsara re, 'ty mpivahiny 'ty e
Fa lavitra ny lalana ka mila ny tso-drano
Hanambina ny diako  
Mba tsofy rano tsara re, 'ty mpivahiny 'ty e
fa lavitra ny lalana ka mila ny tso-drano aho
Hanambina ny diako

Noely, fahiny indray andro izay(Naly Rakotofiringa zanany)Fahiny...indray andro izay
Nisy feon'anjely marobe
NIhira hoe, nilaza hoe:
"Tonga ny Mesia, mifalia"

Oooo.....

Tsy tany an-dapasoa
Na toera-manan-daza koa
No nahaterahan'ilay
Tompo be fitia
Fa tao an-tranon'omby
No teraka i Kristy

Noely, noely
Mihoby anao ny anjely
Ny ety an-tany mankalaza anao
Ry noely
Noely, noely
Mihoby anao ny anjely
Anio no andro fanavotana
...Noely...

Tonga ny Krismasy
Ry Malagasy
Zao tontolo izao
Miara-paly aminao(3)

lundi 5 décembre 2011

Mireille (Playlist)


Ecouter la version audio et voir la parole de:

Lay tena namanao (Mireille)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Mireille

Nanganohano tanaty ny aizina aho
Nitady sy niady
Nikaroka fiaraha-monina tsisy kalao
Betsaka ireo niseho ho namana
Nantenaiko hanohana
Kanjo indrisy ireo indray
No nisarika ahy ho any an-davaka
Misy afo mahamay(x2)

Mitodika  aminao aho ry tanora ô
Tandremo fa betsaka ireo
Misalo ho namanao kanefa handratra
Mitory fitia amin'ny feo malefaka
Nefa ny tanjony loza
Mitady izay ho sarihany any an-davaka
Misy afo mahamay(x2)

Etsy kely aloha, mihainoa ihany
Tombany ambony ambany
Izay ho namanao rahatrizay
Etsy kely aloha, mihainoa ihany
Tombany ambony ambany
Izay ho namanao rahatrizay


Fa mety ho reraka raha mbola tsy hahita
Zay tena ho namanao
Ka maika hamoy fo mitomany
Fantaro fa ny Tompo Jesoa
Efa niaraka taminao
Fa tsy fantatrao, eny angamba
Fa tsy tsapanao f'izy lay namanao
Izy ilay tena namanao

Etsy kely aloha, mihainoa ihany
Andramo ka zahao Jesosy namanao
Efa tianao
Etsy kely aloha, andramo Jesoa
Andramo ka zahao, f'Izy ilay namanao
Mahavonjy anao

Etsy kely aloha, andramo Jesoa
Andramo ka zahao...

Kanana (Mireille)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Mireille

Ny tsara izao dia miresaka momba ny ho avinao
Fa tonga ny ora hilazanao moramora
Mbola misy ho aho izany fanantenana
Raha te-hiditra any Kanana(x2)

Eny e(x6),
Anio Jesoa dia miantso anao, miantso tokoa
Avelao izany saina tsy miraharaha

Fa maizina loatra ny fomba fiainanao
Raiso ny fiainam-baovao(x2)

Raha sendra fiakarana
Tsy zakanao ny lalana
Jereo ny ambony ka minoa
Raiso ny tanan'i Jesoa

Fa ny tsara e!

Ny tsara izao dia miresaka momba ny ho avinao
Fa tonga ny ora hilazanao moramora
Mbola misy ho aho izany fanantenana
Raha te-hiditra any Kanana(x3)

Hay ve ka nisy (Mireille)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Mireille

Hay ve ka nisy
Raozy nokoloinao naniry tamiko
Fa ny foko no nandà tsy hamokatra intsony
Nefa tsy kivy ianao

Hay koa ve nisy
Finiavana hikarakara taminao
Fa ny saiko no ninia tsy ahafantatra ireny
Fony naha-teo anao

Fa lasa ianao vao tsapako
Nony indro ianao tsy tazako
Injay nilentika lalina am-poko ao
Lalim-paka 'lay raozinao

Fa teo ianao tsy hitako
Niteny ianao tsy reko koa
Taitra ianao ninia natory irery aho
Taitra avy eo aho nilaozanao

Raha mbola misy
Zay voatahiry tamiko ao anatinao
Ento ahy fa hokoloiko ireo hiroborobo
Toy izay nataonao ahy

Raha mbola ao koa
Lay dikan-teny hoe "tia" ambetin-dresakao
Ento aty f'izay vao fantatro
Ny tena heviny nolazainao taloha

Fa lasa ianao vao tsapako
Nony indro ianao tsy tazako
Injay nilentika lalina am-poko ao
Lalim-paka 'lay raozinao

Fa indro tsy hay kosehina ao
Am-poko ilay fitiavanao
Ka ny hany faniriako dia izao
Mandrakizay ho ahy ianao

Fitia afo vato (Mireille)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Mireille

Iza izao toa mangina ao
Ao alantrano ao?
Moa va ianao ilay nandrasana omaly
No miandry, miandry ao?

 Efa namolaka e, niandry anao
 Toa tsy mandry saina, vatana aho nitady anao e
 Atao ahoana e?
 Nandefa hafatra aho
 Teny atsipy ihany ireny ô, asanao
 Tsy mamy taminao angaha ireny
 Mangidy ny ho ahy tokoa

Inona no mahatoga anao
Tsy hita hiara-hitafa aminay
Moa adinonao fa, fa toy ny dona mafy
Mitselatra hazavana mora maty
Hazavana mora maty (x3)

Akaiky loharano (Mireille)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Mireille

Any misy tokantrano iray
Mahantra feno aizina ny fiainany
Mamboly voninkazo an-tay karankaina
Mamoy fo, ketraka sy lo

Ny masonao hitsinjo am-pitiavana
Ho jiro sy hanafana ny tranony
Ny tananao hitondra voninkazo iray
Porofo fa akaiky loharano ianao

Toy ny voninkazo nambolena teo
An-tany karankaraina tena mahamay
Ny fiainana tsy manana an'i Jesoa
Loharano mahavelona

Atao ahoana raha tsy handalo ianao
 Ho faty ireo, tsy hisy hahajanona
 Ny toetranao no hitadiavany an'i Jesoa
 Loharano mamelon'olona maro

Ny masonao mitsinjo am-pitiavana
Ho jiro sy hanafana ny tranony
Ny tananao hitondra voninkazo iray
Porofo fa akaiky loharano ianao

Ny tananao hitondra voninkazo iray
Porofo fa akaiky loharano ianao

Soa ihany (Mireille)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Mireille

Feno ditra itony fiainako taloha
Nilomanosako avokoa 'reo zava-mora lo
Nisarika ahy, nambambo ahy
Ny herin'ny fakam-panahy
Ankehitriny, soa ihany voaovanao

Efa be dia be ny diso tamin'ny lalako
Niniako  ireny satria irey an-tany tsisy mpijery
Tsisy mpanoro hanorotoro ny tokony atao
Ankehitriny, soa ihany voaovanao


Soa ihany fa teo Ianao
Soa ihany fa nisy Ianao
Soa ihany fa avotrao aho
Soa

Fitiavan-tena, fitaka, fiheremana
Fitokian-tsampy, avonavona, fialonana
Toetra manoto ny manodidina
Toetra tia mamono olona
Ankehitriny, soa ihany voaovanao
 
Soa ihany fa teo Ianao
Soa ihany fa nisy Ianao
Soa ihany fa avotrao aho
Soa ihany fa teo Ianao
Soa ihany fa nisy Ianao
Soa ihany fa avotrao aho

Misaotra Tompo, soa ihany fa dia teo Ianao
Ny indrafonao, soa ihany fa natobakao
Mazava izao ny lalako ho ao,
Matoky, tsy mampanahy
Satria Ianao, soa ihany nitantana ahy


Soa ihany fa teo Ianao
Soa ihany fa nisy Ianao
Soa ihany fa avotrao aho
Soa ihany fa teo Ianao
Soa ihany fa nisy Ianao
Soa ihany fa avotrao aho
Soa ihany fa teo Ianao
Soa ihany fa nisy Ianao
Soa ihany fa avotrao aho
Soa

Tsy omaly (Mireille)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Mireille

 Tsy omaly intsony ny fianako anio
Tsy angano na nofy intsony satria
Nifanena indray ny lalantsika roa

Tsikitsiky tsy nisy firy taloha
Ny fanantenana tsy re feo intsony
Nitobaka indray nameno ny fo…

Nanaraka ahy hatrany am-pandriana nody
Ilay feonao nihira hafaliana fa tia ;
Tena tia no sady tiana
Tia mihoatra noho ny taloha
Velon-kira koa ny foko noho ianao !

Tsy omaly....

Ny fontsika roa hitambatra iray
Ny feontsika koa hanandratra hira
Tsy toy ny taloha fa ho mandrakizay

Izaho moa hendry (Mireille)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Mireille

Izaho moa hendry ry Mama ô ô !
Izaho moa hendry, izaho moa hendry
Tsy mba nangala-tsiramamy na nangalatra nisotro ronono
Izaho moa hendry ka aza vonoina
Izaho moa hendry, izaho moa hendry
Izaho moa hendry ry Mama ô ô !
Ka hividiano kiraro

Izaho moa hendry ry Dada ô ô !
Izaho moa hendry, izaho moa hendry
Tsy mba namonomono ankizy na nila ady taminy koa
Tsy naka ny kilalaon'i Zery na zoeran-dry Gabhy
Izaho moa hendry ry Dada ô ô !
Iviadiano baolina "cuir"

Isika no hendry rankizy ô ô !
Isika no hendry, isika no hendry
Mahay ny izy sy tsy izy amin'ny anatr'Ikaky sy Ineny
Tsy izy ny samy maka ho azy, dia tsy izy ny milalao irery ô
Isika no hendry rankizy ô ô !
Tandremo, tandremo sao very

Izy irery (Mireille)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Mireille

Rehefa tsy eo anie izy iny
Toa lasan’embona any
Lasa vetso toa tomany lava izao
Mirenireny toa adala tsisy atao
Mitady anao(2)

Efa ela loatra angamba
No niarahantsika izay
Ianao io aza hitako efa leo
Izaho irery ihany sisa
No mitady ilay fitia
Ilay fitia

Fiverenana(x2)
Izy irery
Izy irery ihany
Izy irery
Izy irery no mba ahy
Izy

Toa adino tsy tsaroany
Irony sangisangy irony
Mangingina toa malomaloka eny aho
Meteza re mba hampifaly
Ity olonao taloha
Meteza re


Rehefa tsy eo anie izy iny
Toa lasan’embona any
Lasa vetso toa tomany lava izao
Mirenireny toa adala tsisy atao
Mitady anao(3)

Indray hariva izay(Mireille)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Mireille

Indray hariva izay
Sento sisa nenti-nody
Nialoha lalàna ahy
Hamonjy ny fodiana
Eny(2) mamy raha hitohy
Niriako tsy hifankafoy ô!
Izay alehanao, alehako avokoa ry lahy!
Raha lavitra ahy ianao
Izato dia tsy veriko irery ô!ô!
Azo foana an’eritreritra
Ireo ora niarahana
Mitamberina ao an-tsaiko
Ireo(2) teny nisarahana

Tsy tafandry ny alin’iny
Nitanisanisa ireo fahiny
Na rotsim-pifaliana
Na ady nifandirana
Toa tahirim-bolamena
Moa ho vasoka rahoviana
No nandraisako ny herim-pitiavana
Ankehitriny moa
Indro izaho irery no hanarina
Ka hanohy ity tantara
Hiandrandra izay mahasoa
Ny fahatsiarovana anao anie
Hody hery hampionona ahy indray

Indray hariva izay
Sento sisa nenti-nody
Nialoha lalàna ahy nilaozan’olon-tiana

Fanoloran-tena(Mireille)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Mireille

 Nandany fahazazana teny aho ;
Nandany hatanorana teny aho;
Nankamamy ity fiainana aho,
Nifaly sy nilalao;
Ny anaranao ry Raiko, no tsy mba fiantsoko;
Anio aho te-hanandrana ny hiaraka Aminao.

Vizana aho miandrandra vintana
Vizana aho mitady izany harena
Vizana aho miandrandra famonjena
Fa zava-poana ihany, ny  herim-poko lany;
Tsy azo izay niriana, izaho  nanantena fifaliana.

Hianao no faniriako,"inty aho"
Hianao no fifaliako, "inty aho"
Hianao no fanovozana ny soa
Fitiavana ô, tsy manam-paharoa;
Sambatra izay mahita  Ilay Fitia tsy mety ritra;
Arovinao ny dia ho ao Aminao mandrakizay(2)

Misy kalo (Mireille)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Mireille

Misy kalo misidintsidina any, mitarika sento sy tomany.
Misy tsioka malefaka hiaingany, vetsovetso tsisy namaly.
Dia nindramiko ny hariva efa tolaka iny, hiaraka aminy any aho.

Misy loko natsidiky ny avana, namaky habakabaka fa tsy hay.
Misy loko natsidiky ny avana, saika mba hankany anie aho nidifiany.
Dia nindramiko ny rahona efa dotran’ny masoandro, hiaraka aminy aho.

Misy teny manidina dia lasa, tokony ho tadidy tsy tsaroana.
Misy teny voateny tsy kinasa, tokony ho adino fa tavela ô
Dia nindramiko ny rivotra handingana ny fefy, hiaraka aminy aho.

Ny tontolon'ny ankizy (Mireille)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Mireille

Raha ny tontolonay
Izao tontolo izao
Dia mino izahay
Fa ho sambatra ianao
Raha ny tontolonay
Izao tontolo izao
Anay ankizy izany
Hafa fa tsy toy izao

1. Mba renao ve izany hira
    Mba azonao ve izany antso izany
    Ny fahatsoram-pony ny ady tsisy intsony
    Izay no hanaovany ny tontolony
   

2. Ny lolom-po dia tsy mba ananany
    Ny famonoana tsy mba fantany
    Ny tanany mifandray, ny fo mitempo ho iray
    Izay no hirany, ka ventesiny


3. Mba renao ve izany hira
    Mba azonao ve izany antso izany
    Ny fahatsoram-pony ny ady tsisy intsony
    Izay no hanaovany ny tontolony

Masoandro mody (Mireille)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Mireille

Masoandro mody efa leon'ny tontolo
Raha goaika mody ho’aho leon'ny tanim-boanjo
Zaho anie raha mody maika hamonjy ny akany
Fa ny any ho aho tsy mampandry saina (x2)

Io hariva mena masoandro io
No manainga ny vetso mankany
Io rivotra mitsoka mafy io
No mampita ny antsoantson'ny any (x2)

Tantely sy ronono tsy afohizako ny any
Iray donakafo, iray hafanana
Iriako ny aty tsy ho ambakan’izany
Fa ny ampitso e, no hiraisantsika
Dia ny ampitso ho’aho, no hiombonantsika

Ny alina maizina hody mazava
Alao hery akia ho’aho dia hisava
Ny lalako lavitra ho maivana ihany
Alao hery akia ho’aho hidify any (x2)

Ny rano sy ny vary hono tsy mifanary
Voahirana an-kamory tsy hisarak’intsony
Ny akanga iray ihany, tsy ho vakin’amboa
Fa ny antsika e, ho mafy toa izao (x2)

Ny alina maizina hody mazava
Alao hery akia ho’aho dia hisava
Ny lalako lavitra ho maivana ihany
Alao hery akia ho’aho hidify any (x2)

Aiza izy izay? (Mireille)

Cliquez ici pour voir d'autres chants de Mireille

 Aiza izy izay no tsy hita eto intsony
Lasa lavitra angaha
Tsy tazako eto intsony
Ny ahitra ao andrefan-tanàna any a
Niarahanay nanala
Ny rindrina lelafin’ny orana
Tsy haharitra ny taona

Fiv: ô ô ô modia modia
       F’efa hariva anie izany andro
       ô ô ô modia modia
       Miandry anie ny ao an-tanàna

Aiza izy izay no tsy hita eto intsony
Lasa lavitra angaha
Tsy tazako eto intsony
Ny varavarankely ery ambony
Miempaka toa hiala
Ny orana mandady ny rindrina
Mamaritra tomany

Fiv:

Aiza izy izay no tsy hita eto intsony
Lasa lavitra angaha
Tsy tazako eto intsony
Ery an-dohasaha lonaka aho
Mba lasa saina ihany
Manjohy miakatr’ iny havoana iny aho e
Tsy hita izay hantsoina

Fiv:

Aiza izy izay no tsy hita eto intsony

dimanche 4 décembre 2011

Miderà ny Tomponao (Antema24)

Cliquez ici pour écouter ce morceau sur le playlist de Antema.
:,: Miderà ny Tomponao:,:
Ry Jehovah Tomponay, tafavory izahay; avy hankalaza Anao izahay vahoakao.
Faly, ravo izahay noho ny soa azonay; tonga mba hisaotra Anao voavotrao
Saotra tsara entinay, hira no asandratray mba ho fiderana Anao Rain'izao rehetra izao
(Famaranana :)
Derao, derao, dera no omena Anao

Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM).

Saotra, Dera (Antema18)

Cliquez ici pour écouter ce morceau sur le playlist de Antema.
Saotra, dera, an'Ilay Mpanjaka Tompo Tsara, dia Andriamanitra. Izy mitahy ny taona ka finaritra re ny vahoaka, fa Izy miaro ny loza tsy hitranga matetika. Ny ranonorana tonga hanatsara ny zavatra maro; izay fitahiana rehetra dia ateriny avokoa. Miderà, saotra no atero, fa tsy mba diso fanomezana. Izy no derao eo anatrehan'ny vahoaka maro. Miderà, saotra no atero, fa tsy mba diso fanomezana. Izy no derao re, Izy no derao eo afovoan'ny fiangonana.

Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM).

Voninahitra (Antema15)

Cliquez ici pour écouter ce morceau sur le playlist de Antema.
Voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiandrianana ho Anao, ry Tompon'ny tompo! Miankohoka eo anatrehanao izahay.

:,: Derao, hobio ny Anaran'i Jehovah! Azy anie ny dera sy ny laza ety an-tany ka hatrany an-danitra! Dia hamasino izahay, ry Tompo ô, hitoeran'ny voninahitrao.:,:

Voninahitra amin'ny avo indrindra, ho an'Andriamanitra, ary fiandrianana ho Anao, ry Tompon'ny tompo! Miankohoka eo anatrehanao izahay.

Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM).

Manopy ny masoko (Antema17)

Cliquez ici pour écouter ce morceau sur le playlist de Antema.
Manopy ny masoko ho amin'ny tendrombohitra aho. Avy aiza ny famonjena ahy? Ny famonjena ahy avy amin'i Jehovah, izay namorona ny lanitra sy ny tany. Jehovah no Mpiaro anao. Ny Tompo no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy hamely anao amin'ny atoandro na ny volana nony alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra. Hiaro ny fanahinao Izy na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka mandrakizay; Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Haleloia! Amena.

Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM).

Akory ny hamaroan'ny asanao (Antema13)

Cliquez ici pour écouter ce morceau sur le playlist de Antema.
Akory ny hamaroan'ny asanao, ry Jehovah ô! Fahendrena no nanaovanao azy rehetra. Henika ny asanao izao tontolo izao. Ao ny ranomasina feno zava-manana aina, na kely na lehibe. Indro ny lanitra, feno famirapiratana mahagaga; ary ny tany rehetra samy feno zavatra avokoa, ka mampiseho ny voninahitrao, Andriamanitra ô!

Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM).

He! ny aiko (Antema 12)

Cliquez ici pour écouter ce morceau sur le playlist de Antema.
Hira Paska
He ny aiko
Tsy lalaiko
Hamonjeko ny fanahinao;
Famonjena
No nomena,
Kanefa tsipahinao.

Menatre aho,
Ry Mpamonjy!
Mamelà ny mpanomponao!
Fa ny tena
Sy fanahy
Omeko Anao izao.

Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM).

Ô lanitra! Ô lanitra!(Antema11)

Cliquez ici pour écouter ce morceau sur le playlist de Antema.

O, lanitra! O, tany masina!
Raha tapitra ny asanay,
dia ravo aminao.
Ny mandanao no hitanay,
sy vavahady soa;
ny lalam-bolamena koa no hodiavinay.
Fonena-mahasambatra,
tsy misy heloka.
Ny làlana mahazo ao no mba hizorako.
O, lanitra! O, tany masina!
Nahoana ny ho faty re no hatahorako?
Ny lanitra honenako mandrakizay doria.
O, lanitra! fonena-masina!
O, lanitra! ny dianay havitrika ho tonga aminao.
O, lanitra! ho tonga aminao.
Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM).

Tamin'ny andro voalohany (Antema7)

Cliquez ici pour écouter ce morceau sur le playlist de Antema.

:,: Tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro,
dia nankany amin'ny fasana izy,
nitondra zava-manitra izay efa namboariny.:,:

:,: Ary hitany fa indro ny vato efa voakodia niala tamin'ny fasana.
Dia niditra izy, nefa tsy hitany ny fatin'i Jesosy Tompo.
Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy ireo,
indreo nisy roalahy niseho taminy, nitafy fitafianà manelatrelatra.:,:

:,: Ary nony natahotra izy ka niankohoka,
dia hoy izy roalahy taminy.
Nahoana no ato amin'ny maty no itadiavanareo ny velona?
Tsy ato Izy fa efa nitsangana;
tsarovy ny teny izay nataony taminareo,
fony lzy mbola tany Galilia hoe: :,:

Ny Zanakolona tsy maintsy hatolotra
eo an-tànan'ny mpanota ki hohomboana
amin'ny hazo fijaliana, ary, ary, hitsangana,
hitsangana amin'ny andro fahatelo.:,:

Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM).

Miderà an'i Jehovah (Antema6)

Cliquez ici pour écouter ce morceau sur le playlist de Antema.

Miderà, miderà, miderà an'i Jehovah.
Miderà an'i Jehovah, ry firenena rehetra.

:,: Miderà, miderà, miderà Azy, ry olona, ry olona rehetra.
Miderà Azy, ry olona rehetra.
Miderà Azy, ry olona rehetra.
Fa lehibe ny famindrampony amintsika,

Fa lehibe ny famindrampony amintsika.
Ary mandrakizay, ary mandrakizay, ary mandrakizay
ny fahamarinan'i Jehovah.
Haleloia, Haleloia, Haleloia, Haleloia, Haleloia!:,:

Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM).

Ary maro amin'izay matory (Antema4)

Cliquez ici pour écouter ce morceau sur le playlist de Antema.

:,: Ary maro, ary maro, ary maro
amin'izay matory ao, matory ao, matory ao, matory ao,
amin'ny vovoky ny tany no hifoha, no hifoha, no hifoha.:,:

:,: Ary izay hendry dia hamirapiratra,
ary izay hendry dia hamirapiratra,
ary izay hendry dia hamirapiratra,
toy ny famirapiratry ny lanitra.:,:

:,: Ary izay mamerina ny maro,
ary izay mamerina ny maro,
ho amin'ny fahamrinana,
dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria.:,:

Amena.


Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM).

Ny Tompo hajao (Antema 3)

Cliquez ici pour écouter ce morceau sur le playlist de Antema.

Ny Tompo hajao
noho ny fahamarinany
sy ny fahamasinany.
Matahora Azy re,
ry vahoaka marobe!
Ny voninahiny mahagaga.
He ny heriny sy ny hatsaràny

Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM).

Antema Fihirana FFPM (Sampana Tanora Koraita Befelatanana)Voir la parole de:
 Cliquez ici pour voir tous les paroles du cantique protestant malgache(fihirana FFPM).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Suivi des nouveaux articles par mail